accounts - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accounts

English - Albanian

Download this dictionary
accounts
jep llogari

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
account
[ë'kaunt] n., v. -n 1. llogari, llogaritje; he is quick at accounts ai ëshlë i shpejtë në llogari. 2.llogari bankare; have an account with a bank kam llogari në një bankë; open an account hap një llogari; settle one's accounts (with) shlyej llogaritë (me dikë); current account llogari rrjedhëse; savings account librezë (llogari) kursimi. 3. (vetëm njëjës) fitim, leverdi; invest one's money to good account i përdor paratë me leverdi; work on one's own account punoj për llogarinë time. 4. fig. llogari, shpjegime; call/bring sb to account i kërkoj llogari dikujt. 5. përshtypje, imazh; give a good account of oneself lë përshtypje të mirë. 6. njoftime, të dhëna, të thëna; by one's own account sipas vetë të thënave të tij. 7. vlerësim; take sth into account, take account of something marr parasysh diçka. 8. arsye, shkak; on account of për shkak të; on this /that account për këtë arsye; don't stay away on his account mos u largo për shkak të tij; on no/not on any account në asnjë rast, per asnjë arsye, kurrsesi, në asnjë mënyrë.
-vt. quaj, konsideroj; a man is accounted innocent until he is proved guilty njeriu quhet i pafajshëm derisa t'i provohet fajësia.


| accounts in English | accounts in French | accounts in Italian | accounts in Spanish | accounts in Dutch | accounts in Portuguese | accounts in German | accounts in Russian | accounts in Japanese | accounts in Greek | accounts in Korean | accounts in Turkish | accounts in Hebrew | accounts in Arabic | accounts in Polish | accounts in Czech | accounts in Catalan | accounts in Croatian | accounts in Urdu | accounts in Danish | accounts in Norwegian | accounts in Swedish | accounts in Farsi | accounts in Indonesian