Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ace

English - Albanian

Download this dictionary
ace
ekspert; kampion; as

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
ace
[eis] n 1. njësh (në zare, në domino); as (në letra). 2. fig. as, ekspert

an ace football player [ën eis futbo:l 'pleië(r)] një futbollist i klasit të parë
ace in the hole/ace up one's sleeve [eis in dhë houll/eis ap uans sli:v] avantazh i mbajtur fshehur
within an ace of [wi'ðin ën eis ëv] gati, për një qime


| ace in English | ace in French | ace in Italian | ace in Spanish | ace in Dutch | ace in Portuguese | ace in German | ace in Russian | ace in Japanese | ace in Greek | ace in Korean | ace in Turkish | ace in Hebrew | ace in Arabic | ace in Thai | ace in Polish | ace in Czech | ace in Lithuanian | ace in Catalan | ace in Croatian | ace in Serbian | ace in Urdu | ace in Bulgarian | ace in Danish | ace in Finnish | ace in Norwegian | ace in Romanian | ace in Swedish | ace in Farsi | ace in Macedonian | ace in Latin | ace in Hindi | ace in Indonesian | ace in Vietnamese | ace in Pashto | ace in Malay