Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acidet

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Acidet

© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Albanian - English

Download this dictionary
acidet
acids

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
acid
['æsid] adj. 1. i thartë; vinegar has an acid taste uthulla ka një shije të thartë. 2. fig. therës, i hidhur; an acid remark vërejtje therëse./-n. acid, thartor; vinegar contains acetic acid uthulla përmban acid acetik.

Acide - Acids [' æsids]

acid acetik - acetic acid [ë'si:tik ' æsid]
~ acetilsalicilik - acetylsalicylic [,æsitail, sæsli'silik]
~ askorbik - ascorbic [ë'sko:bik]
~ citrik - citric ~ ['sitrik]
~ dezoksiribonukleik - deoxyribonucleic [di:oksi, raibounju'kliik]
~ etanoik - ethanoik ~['ethë,noik]
~ formik - formic ['fo:mik]
~ fosforik - phosphoric ['fosfërik]
~ hidroklorik - hydrochloric ~ [,haidrë'kllo:rik]
~ karboksilik - carboxylic-[ka:'boksilik]
~ laktik - lactic ~ ['llæktik]
~ nitrik - nitric ~ ['nitrik]
~ ribonukleik - ribonucleic ~ [,raibënju:'kli:ik]
~ salicilik - salicylic [,sæi'silik]
~ sulfurik - sulphuric [sall'fjuërik]
~ uretik - uric ~ ['juërik]
| acidet in Albanian