Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acknowledge

English - Albanian

Download this dictionary
acknowledge
njohje, dije

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
acknowledge
[ëk'nolixh] vt 1. pranoj, pohoj; acknowledge one' mistake pranoj gabimin; he acknowledged his daughter as his heir ai e njohu të bijën si trashëgimtare; acknowledge somebody as leader e pranoj dike si/për drejtues.
2. vërtetoj marrjen (e një pakoje etj)
3. jap të njohur; she didn't even acknowledge me when I raised my hat ajo as që më dha të njohur kur i ngrita kapelen
4. falënderoj për, shpreh mirënjohjen për (ndihmën etj)


| acknowledge in English | acknowledge in French | acknowledge in Italian | acknowledge in Spanish | acknowledge in Dutch | acknowledge in Portuguese | acknowledge in German | acknowledge in Russian | acknowledge in Japanese | acknowledge in Greek | acknowledge in Korean | acknowledge in Turkish | acknowledge in Hebrew | acknowledge in Arabic | acknowledge in Thai | acknowledge in Polish | acknowledge in Czech | acknowledge in Catalan | acknowledge in Croatian | acknowledge in Serbian | acknowledge in Urdu | acknowledge in Bulgarian | acknowledge in Danish | acknowledge in Norwegian | acknowledge in Romanian | acknowledge in Swedish | acknowledge in Farsi | acknowledge in Macedonian | acknowledge in Latin | acknowledge in Hindi | acknowledge in Indonesian | acknowledge in Vietnamese | acknowledge in Malay | acknowledge in Filipino