Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acknowledged

English - Albanian

Download this dictionary
acknowledged
njoha, dija

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
acknowledge
[ëk'nolixh] vt 1. pranoj, pohoj; acknowledge one' mistake pranoj gabimin; he acknowledged his daughter as his heir ai e njohu të bijën si trashëgimtare; acknowledge somebody as leader e pranoj dike si/për drejtues.
2. vërtetoj marrjen (e një pakoje etj)
3. jap të njohur; she didn't even acknowledge me when I raised my hat ajo as që më dha të njohur kur i ngrita kapelen
4. falënderoj për, shpreh mirënjohjen për (ndihmën etj)


| acknowledged in English | acknowledged in French | acknowledged in Italian | acknowledged in Spanish | acknowledged in Dutch | acknowledged in Portuguese | acknowledged in German | acknowledged in Russian | acknowledged in Japanese | acknowledged in Greek | acknowledged in Korean | acknowledged in Turkish | acknowledged in Hebrew | acknowledged in Arabic | acknowledged in Thai | acknowledged in Polish | acknowledged in Czech | acknowledged in Catalan | acknowledged in Croatian | acknowledged in Urdu | acknowledged in Danish | acknowledged in Norwegian | acknowledged in Romanian | acknowledged in Swedish | acknowledged in Farsi | acknowledged in Macedonian | acknowledged in Indonesian | acknowledged in Filipino