Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acronycal

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
acronycal
acronycal /ə'krɔnikəl/ (acronychal) /ə'krɔnikəl/
 • tính từ
  • (thiên văn học) xuất hiện vào lúc chập tối (sao...)

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  acronycal
  tính từ
  • (thiên văn học) xuất hiện vào lúc chập tối (sao...)


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  acronycal

  [ə'krɔnikəl]

  (acronychal) [ə'krɔnikəl]

  tính từ

  ▪ (thiên văn học) xuất hiện vào lúc chập tối (sao...)
  | acronycal in English | acronycal in Italian | acronycal in Portuguese