Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

act

English - Albanian

Download this dictionary
act
1. vepër, akt
2. veproj, luaj

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
act
[ækt] n.,v. -n 1. veprim
2. akt; dekret
3. teat. akt
4. dokument
catch sb in the act (of doing sth) e kap dike në flagrancë
get into the act gj.fol futem në lojë; marr pjesë
put on an act shtirem, bëj një sjellje të shtirë

-v. 1. veproj; bëj; act as a teacher bëj punën e mësuesit
2. teat. luaj, interpretoj
3. kryej, zbatoj
4. shërbej (si)
5. përfaqësoj
6. sillem si
many people act the fool now and then mjaft njerëz sillen si budallenj herë pas here
act on (upon) a) ka efekt mbi, vepron; b) veproj sipas
act out a) interpretoj; përgjasoj; b) shfaq, manifestoj
act up a) sillem keq; sjell shqetësim; b) nuk punon mirë (një vegël etj)
act your age [ækt jo: eixh] mos u bëj fëmijë| act in English | act in French | act in Italian | act in Spanish | act in Dutch | act in Portuguese | act in German | act in Russian | act in Japanese | act in Greek | act in Korean | act in Turkish | act in Hebrew | act in Arabic | act in Thai | act in Polish | act in Czech | act in Lithuanian | act in Catalan | act in Croatian | act in Serbian | act in Urdu | act in Bulgarian | act in Danish | act in Finnish | act in Norwegian | act in Romanian | act in Swedish | act in Farsi | act in Macedonian | act in Afrikaans | act in Latin | act in Hindi | act in Indonesian | act in Vietnamese | act in Pashto | act in Malay | act in Filipino