Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acting

English - Albanian

Download this dictionary
acting
duke vepruar

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
acting
[ækting] n. interpretim, lojë (e aktorit)./-adj. zëvendësues, i përkohshëm 
act
[ækt] n.,v. -n 1. veprim
2. akt; dekret
3. teat. akt
4. dokument
catch sb in the act (of doing sth) e kap dike në flagrancë
get into the act gj.fol futem në lojë; marr pjesë
put on an act shtirem, bëj një sjellje të shtirë

-v. 1. veproj; bëj; act as a teacher bëj punën e mësuesit
2. teat. luaj, interpretoj
3. kryej, zbatoj
4. shërbej (si)
5. përfaqësoj
6. sillem si
many people act the fool now and then mjaft njerëz sillen si budallenj herë pas here
act on (upon) a) ka efekt mbi, vepron; b) veproj sipas
act out a) interpretoj; përgjasoj; b) shfaq, manifestoj
act up a) sillem keq; sjell shqetësim; b) nuk punon mirë (një vegël etj)
act your age [ækt jo: eixh] mos u bëj fëmijë| acting in English | acting in French | acting in Italian | acting in Spanish | acting in Dutch | acting in Portuguese | acting in German | acting in Russian | acting in Japanese | acting in Greek | acting in Korean | acting in Turkish | acting in Hebrew | acting in Arabic | acting in Thai | acting in Polish | acting in Czech | acting in Catalan | acting in Croatian | acting in Serbian | acting in Urdu | acting in Bulgarian | acting in Danish | acting in Norwegian | acting in Romanian | acting in Swedish | acting in Farsi | acting in Macedonian | acting in Hindi | acting in Indonesian | acting in Vietnamese | acting in Filipino