Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

adaptimi

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Adaptimi
Adaptimi apo adoptimi (Adaptation - nga latinishtja adaptare "përshtatje") ripërpunimi i një cope letrare, më së shpeshti i një vepre epike, me qëllim përshtatje një gjinije tjetër të caktuar (b.f. dramës, operës etj.) ose një mjeti tjetër komunikativ (b.f. filmit, radios, televizorit).

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Albanian - English

Download this dictionary
adaptimi
adaptation


| adaptimi in Albanian