Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

adhibit

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
adhibit
adhibit /əd'hibit/
 • ngoại động từ
  • ký (tên) vào; đóng (dấu) vào
   • đắp (thuốc), dán (cao...); cho uống (thuốc...)

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   adhibit
   ngoại động từ
   • ký (tên) vào; đóng (dấu) vào
   • đắp (thuốc), dán (cao...); cho uống (thuốc...)


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   adhibit

   [əd'hibit]

   ngoại động từ

   ▪ ký (tên) vào; đóng (dấu) vào

   ▪ đắp (thuốc), dán (cao...); cho uống (thuốc...)
   | adhibit in English | adhibit in French | adhibit in Italian | adhibit in Spanish | adhibit in Portuguese | adhibit in German | adhibit in Russian | adhibit in Japanese | adhibit in Turkish | adhibit in Hebrew | adhibit in Arabic | adhibit in Thai | adhibit in Croatian | adhibit in Bulgarian | adhibit in Danish | adhibit in Norwegian | adhibit in Romanian | adhibit in Farsi