Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

adjective

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
adjective
adjective /'ædʤiktiv/
 • tính từ
  • phụ vào, thêm vào; lệ thuộc, không đứng một mình
   • adjective colours: màu không giữ được nếu không pha chất cắn màu
   • adjective law (law adjective): đạo luật phụ
  • (ngôn ngữ học) có tính chất tính từ; (thuộc) tính từ
  • danh từ
   • (ngôn ngữ học) tính từ

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   adjective
   tính từ
   • phụ vào, thêm vào; lệ thuộc, không đứng một mình
    • adjective colours: màu không giữ được nếu không pha chất cắn màu
    • adjective law (law adjective ): đạo luật phụ
   • (ngôn ngữ học) có tính chất tính từ; (thuộc) tính từ
   danh từ
   • (ngôn ngữ học) tính từ


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   adjective

   ['ædʤiktiv]

   tính từ

   ▪ phụ vào, thêm vào; lệ thuộc, không đứng một mình

   ◦ adjective colours : màu không giữ được nếu không pha chất cắn màu

   ◦ adjective law (law adjective) : đạo luật phụ

   ▪ (ngôn ngữ học) có tính chất tính từ; (thuộc) tính từ

   ◊ danh từ

   ▪ (ngôn ngữ học) tính từ
   | adjective in English | adjective in French | adjective in Italian | adjective in Spanish | adjective in Dutch | adjective in Portuguese | adjective in German | adjective in Russian | adjective in Japanese | adjective in Greek | adjective in Korean | adjective in Turkish | adjective in Hebrew | adjective in Arabic | adjective in Thai | adjective in Polish | adjective in Czech | adjective in Lithuanian | adjective in Latvian | adjective in Catalan | adjective in Croatian | adjective in Serbian | adjective in Albanian | adjective in Urdu | adjective in Bulgarian | adjective in Danish | adjective in Finnish | adjective in Norwegian | adjective in Romanian | adjective in Swedish | adjective in Farsi | adjective in Macedonian | adjective in Hindi | adjective in Indonesian | adjective in Malay | adjective in Filipino