Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

advance-guard

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
advance-guard
advance-guard /əd'vɑ:nsɑ:d/
 • danh từ
  • (quân sự) quân tiền phong

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  advance-guard

  [əd'vɑ:nsɑ:d]

  danh từ

  ▪ (quân sự) quân tiền phong
  | advance-guard in English | advance-guard in Russian | advance-guard in Arabic | advance-guard in Croatian | advance-guard in Serbian | advance-guard in Farsi