Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

afërsi

Albanian - English

Download this dictionary
afërsi
affinity, proximity, relative, family member

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
afërsi
vicinanza, familiarità

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
familiarity
[fëmili'ærëti] n 1. intimitet, afërsi, njohje nga afër. 2. sjellje e lirshme, shpengim, familjaritet. 3. gjest jozyrtar, gjest tepër i lirshëm.

familiar [fë'miljë:] adj.,n. -adj 1. i njohur; i ditur; i zakonshëm (send, fytyrë). 2. (with) i familjarizuar, që e njeh; he is familiar with French ai e njeh frengjishten. 3. i afërm, intim (mik). 4. shoqëror, jozyrtar. 5. tepër i afruar, i paturp (tip)./-n 1. mik i ngushtë. 2. hist. shërbyes i peshkopit. 3. hist. oficier i inkuizicionit.
familiarize [fë'miljëraiz] vt 1. njoh nga afër, familjarizohem (me). 2. bëj të njohur, popullarizoj, fus në përdorim.
familiarization [fëmiiljërai'zeishën] n. njohje nga afër, famiijarizim.
familial [fë'miljël] adj 1. i familjes. 2. i trashëguar; në racë (tipar).

 
nearness
[nië:nis] n. afërsi
 
neighbourhood

neighbo(u)rhood ['neibë:hu:d] n 1. lagje, mëhallë; zone e afërt, fqinjësi. 2. fqinjët, fqinjë. 3. fqinjëri, marrëdhënie fqinjësie të mirë. 4. afërsi; in the neighborhood of a) në afërsi të; b) rrotull, afërsisht. (Brit. neighborhood), (US neighborhood)

 
vicinity
[vi'sinëti] n 1. afërsi; the vicinity of the school to my house afërsia e shkollës prej shtëpisë sime; something in the vicinity of 2000 leks diku aty afër 2000 lekëve. 2. rrethinë; in the immediate vicinity of Gostivar në rrethinat e Gostivarit. (plural vicinities)

@ Albanian - English

Download this dictionary
afërsi
closeness
 
proximity

Surinaams-Nederlands Trafasi

Download this dictionary
afersi
affaire, zaak, kwestie


| afërsi in Dutch | afërsi in Albanian