Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

affectedly

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
affectedly
affectedly /ə'fektidli/
 • phó từ
  • giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  affectedly
  phó từ
  • giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  affectedly

  [ə'fektidli]

  phó từ

  ▪ giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên  EV Philosophico-Theological Lexicon

  Download this dictionary
  affectedly
  adv. giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên.


  | affectedly in English | affectedly in French | affectedly in Italian | affectedly in Spanish | affectedly in Dutch | affectedly in Portuguese | affectedly in German | affectedly in Russian | affectedly in Japanese | affectedly in Greek | affectedly in Korean | affectedly in Turkish | affectedly in Hebrew | affectedly in Arabic | affectedly in Thai | affectedly in Catalan | affectedly in Albanian | affectedly in Urdu | affectedly in Bulgarian | affectedly in Danish | affectedly in Norwegian | affectedly in Swedish | affectedly in Farsi | affectedly in Hindi