Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

affirmative action

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
affirmative action
פעולה חיובית, עידוד לייצוג מוגבר של נשים ומיעוטים בעבודה (או באוניברסיטאות, וכו')

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
העדפה מתקנת

העדפה מתקנת (מכונה גם אפליה מתקנת) היא מתן עדיפות לאנשים על סמך השתייכותם לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, הנחשבת לחלשה יותר, על פני אנשים המשתייכים לקבוצות אחרות, אשר נחשבות לחזקות. נוטים לנקוט במדיניות זו כאשר ניסיונות להנהגת שוויון הזדמנויות אינם מצליחים לקדם את פלח האוכלוסייה החלש. לעתים מתוארת ההעדפה המתקנת ככלי שנועד לנתץ את "תקרת הזכוכית" - מחסום בלתי נראה המוצב בפני התקדמותם של החלשים בחברה.

מטרתה של ההעדפה המתקנת היא תיקון פערים חברתיים ויצירת איזון המשקף בצורה נכונה יותר את הרכבה של החברה. זאת באמצעות קידום שילובן של קבוצות חלשות בחברה, ועידוד הפרטים בקבוצה החלשה לשאוף להגעה לתפקידים ולנקודות השפעה חשובות יותר בחברה, בתקווה שאלו ימשכו אחריהם אחרים מקרב בני אותה הקבוצה.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Eng2Heb.com

Download this dictionary
affirmative action
(ש) אפליה מתקנת


| affirmative action in English | affirmative action in French | affirmative action in Italian | affirmative action in Spanish | affirmative action in Dutch | affirmative action in Portuguese | affirmative action in German | affirmative action in Japanese | affirmative action in Greek | affirmative action in Turkish | affirmative action in Arabic | affirmative action in Polish | affirmative action in Hungarian | affirmative action in Czech | affirmative action in Urdu | affirmative action in Finnish | affirmative action in Swedish | affirmative action in Macedonian | affirmative action in Hindi