Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

afrim

Albanian - English

Download this dictionary
afrim
accesses, accession, accost, approach, overture

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
afrim
avvicinamento, approccio

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
approach
[ë'prouç] v.,n. -v. 1. afrohem. 2. i drejtohem (dikujt)
will you approach your father with our plan for a party? a do t'i thuash babait për planin tonë për festën?
-n. 1. afrim
easy/difficult of approach a) (vend) i lehtë/i vështirë për të hyrë; b) (person) që mund t'i afrohesh me lehtësi/vështirësi;
make approaches to somebody përpiqem t'i afrohem/të hyj në marrëdhënie intime me dikë
2. rrugë, shteg
all the approaches to the Palace were guarded të gjitha shtigjet për në Pallat ruheshin
3. ardhje, afrim
4. fig. trajtim; mënyrë
a new approach to teaching English një mënyrë e re për mësimdhënien e anglishtes
5. përgjasim


@ Albanian - English

Download this dictionary
afrim
approach
 
duke afruar
approaching


| afrim in Albanian