Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aftësi

Albanian - English

Download this dictionary
aftësi
ability, capacity, competence, expertise, potential, vocation

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
aftësi
abilità, capacità

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
ability
[ë'bilëti] n. 1. aftësi, zotësi; mjeshtri. 2. zgjuarësi, mprehtësi. 3. drejt. kompetencë, aftësi (mendore) (pl. abilities)
 
adequacy
[ædikwësi] n 1. përshtatshmëri; tëqenët me vend. 2. mjaftueshmëri. 3. aftësi, kompetencë.
 
aptitude
['æptitju:d] n. aftësi; prirje; dhunti; aptitude test n. provë/test aftësie

 
endowment
[en'daumënt] n 1. dhuratë; ndihmesë. 2. dhunti, aftësi. 3. dhurim, financim
 
neatness
['ni:tnis] n 1. rregull. 2. aftësi, mjeshtri.

 
proficiency
[prë'fishënsi] n. aftësi, mjeshtëri, zotësi, kompetencë; njohuri; proficiency exam provim njohurie/aftësie
 
qualification
[kwolëfë'keishën] n 1. aftësi, kompetencë; kualifikim; we doubt her qualification to teach music nuk na duket se është në gjendje të japë mësime muzike. 2. pl. diploma, tituj; licensë, dëshmi; kërkesa (për një vend pune); what are your qualifications? çfarë formimi ke?; çfarë diplomash /dëshmish profesionale ke? paper/formal qualifications diploma; tituj; dëshmi kualifikimi profesional. 3. kufizim, kusht, rezervë; accept a plan with qualifications e pranoj një plan me rezervë/me disa kushte/kufizime. 4. gram. cilësim.

qualified ['kwolëfaid] adj 1. i aftë, kompetent, i kualifikuar; me diplomë; me dëshmi aftësie; i lejuar, që ka të drejtë të; she was not qualified for that job ajo nuk i përmbushte kushtet/kërkesat për atë punë; they are not qualified to vote ata nuk e kanë të drejtën për të votuar. 2. i kushtëzuar; me rezervë; it was a qualified success ishte një sukses i pjesshëm; qualified praise vlerësim pozitiv me njëfarë rezerve. 3. i modifikuar, i zbutur
qualifier ['kwolëfajë:] n. gram. cilësor
qualify ['kwolëfai] v 1. aftësoj, i jap aftësi/mundësi; kualifikoj; lejoj, autorizoj; qualify sb to do sth/for sth aftësoj dikë për të bërë diçka/për diçka. 2. modifikoj; zbus (qëndrimin); vë një rezervë; vë kusht, kufizoj; nuancoj; you should qualify that remark duhet ta zbutësh pak atë vërejtje. 3. përshkruaj; cilësoj (edhe gram.); he hardly qualifies as a poet atë zor se mund ta quash poet. 4. diplomohem; siguroj / kam titujt (dëshmitë) e duhur (a); qualify for a job përmbush kërkesat për një punë. 5. sport. kualifikohet (skuadra). 6. drejt. bën të aftë; jep fuqi ligjore
qualifying ['kwolëfajing] adj 1. kaluese (notë). 2. pranimi (test, provim). 3. sport. kualifikimi; qualifying heat eliminatore, ndeshje kualifikimi. 4. drejt. prove, stazhi (periudhë). 5. fin. qualifying shares aksione garancie. 6. gram. cilësues, cilësor

@ Albanian - English

Download this dictionary
aftësi
skill
 
abilities
 
kapacitet
capability


| aftësi in Albanian