Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aksion

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
AKSION

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Aksioni
Fletaksionet apo Aksionet janë letra me vlerë, në bazë të të cilave pronarit të tye i njihet e drejta e një pjese të pronësisë mbi ndërmarrjen dhe pjesëmarrjes në qeverisjen e saj, pavarësisht nga vlera e aksionit/aksioneve.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Albanian - English

Download this dictionary
aksion
action

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
aksion
azione

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
action
['ækshën] n 1. veprim; funksionim; bring/ call (sth) into action vë në veprim (diçka); put/ set (sth) in action vë në veprim (diçka); put (sth) out of action nxjerr (diçka) jashtë veprimit, e ndal
2. usht. luftim; break off the action ndërpres luftimet
3. drejt. padi; bring an action against sb ngre padi kundër dikujt
4. teat., kin. veprim, aksion
5. tek. mekanizëm


| aksion in Polish | aksion in Albanian