Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

anticlinorium

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
קמר

קמר או אנטיקלינה הוא מונח בגאולוגיה מבנית המתאר מבנה קמור הנוצר בתהליך של מעוות וקימוט בעקבות מאמצי לחיצה עזים המופעלים על שכבות הסלעים. בקמר נשמר סדר השכבות כפי שהיה לפני הקימוט והוא תואם את עקרון הסופרפוזיציה (גאולוגיה).

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| anticlinorium in English | anticlinorium in French | anticlinorium in Spanish | anticlinorium in Dutch | anticlinorium in Portuguese | anticlinorium in German | anticlinorium in Japanese | anticlinorium in Polish | anticlinorium in Romanian | anticlinorium in Farsi