Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

arkose rock

Geology Terms

Download this dictionary
arkose rock
סלע ארקוזה -
סלע הנוצר מהתלכדות של חול ארקוזה העשיר בגרגרים של המינרל פלדשפר. מקור גרגרי הפלדשפר בבלייה של סלעים גרניטיים. מאחר שפלדשפר רגיש לבלייה, היווצרות סלע ארקוזה מתאפשרת רק סמוך לסלע המקור הגרניטי, בטרם התפרק הפלדשפר לחרסית. סלע ארקוזה נוצר כאשר מתרחשת "קבורה" מהירה של
תוצרי הבלייה, המונעת את המשך בלייתם.