Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

arkose sand

Geology Terms

Download this dictionary
arkose sand
חול ארקוזה -
משקע חולי עשיר בגרגרים של מינרלים מקבוצת הפלדשפר. נוצר בהתפוררות של סלעים מגמטיים חומציים, בעיקר גרניט. מאחר שפלדשפר רגיש לבלייה ומתבלה עד מהרה לחרסית, הימצאותו בחול זה מעידה כי תהליכי הבלייה הכימית נמצאים בראשיתם. ארקוזה מצויה סמוך לסלע המקור הגרניטי באזורים צחיחים שבהם שלטת בלייה פיזית. לדוגמה, חול ארקוזה מצטבר באפיקי הנחלים באזור אילת.