Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

bập bà bập bõm

Từ điển Việt - Anh

Download this dictionary
bập bà bập bõm

▪ xem bập_bõm (láy)mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
bập bà bập bõm
[bập bà bập bõm]
 vague; know very little| bập bà bập bõm in French | bập bà bập bõm in Vietnamese