Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

bygdebok

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Bygdebok
Bygdebok er en beskrivelse av én eller flere bygders historie og befolkning, som regel utgitt i samarbeid med kommunen. Slike lokalhistoriske bøker, som ble meget populære i Norge på midten av 1900-tallet, kan deles inn i to hovedkategorier.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Bygdebok
Ei bygdebok er ei bok eller eit bokverk som omtalar den historiske utviklinga til eit bygdelag, som regel utgjeve av eller i samarbeid med ein eller fleire kommunar. I Noreg er det siden midten av nittenhundretalet gjeve ut slike lokalhistoriske bøker for store delar av landet. Dei vert gjerne delte i to gruppar:
  • Allmenn bygde- og kulturhistorie
  • Gards- og slektshistorie, med oversyn over innbyggjarar i arkivhistorisk tid (frå  15-/1600-talet) – vanlegvis ordna etter bustad (matrikkelgard). Det er vanlig å gje opplysningar om fødselsår, vigselsår og dødsår, kortfatta opplysningar om einskildpersonar og når dei har kjøpt eller bygsla eigendomen. Om matrikkelgardane vert tyding av namn, alder og driftsformer drøfta.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| bygdebok in Norwegian