Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

demarcation line

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Demarcation line
A political demarcation line is a temporary geopolitical border, often agreed upon as part of an armistice or ceasefire.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Demarkacja (prawo)
Demarkacja (rozgraniczenie) – wyznaczenie w terenie granicy między państwami. Demarkacja jest ostatnim etapem w ustalaniu przebiegu granicy między państwami. Dokonywana jest ona przez mieszane komisje międzypaństwowe i polega na szczegółowym wyznaczeniu granicy w terenie, oznaczeniu jej specjalnymi słupkami lub znakami granicznymi.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Демаркация
Демаркация границы ( – разграничение) - проведение линии государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками.

Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы (договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.

Во время работ по демаркации производится топографическая съёмка или аэрофотосъёмка местности, на основании чего составляется крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т.п.) и определяются их топографические координаты. О всех действиях по демаркации границы составляются специальные документы: протоколы с описанием прохождения линии границы и пограничных знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотоснимки этих знаков).


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
demarcation line
demarkacijska linija  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

WordNet 2.0 Dictionary

Download this dictionary
demarcation line

Noun
1. the boundary of a specific area
(synonym) limit, demarcation
(hypernym) boundary, bound, bounds
(hyponym) city limit, city limits| demarcation line in English | demarcation line in Spanish | demarcation line in Russian | demarcation line in Greek | demarcation line in Turkish | demarcation line in Arabic | demarcation line in Polish | demarcation line in Croatian | demarcation line in Ukrainian