Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

eingeführt

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
eingeführt
adj. inserted, installed; established, inaugurated; imported, brought in from another country
 
einführen
v. introduce, present for the first time; establish, initiate, insert, bring in, start, begin, institute; import, bring in goods from a foreign country

Fundset Deutsch2Chinese(S)

Download this dictionary
eingeführt
adj. 插入的。输入的。开辟的。建立的。

ADO's Deutsch-Niederländisch

Download this dictionary
eingeführt
ingeleid;ingesteld;ingevoerd

German English Online Dictionaries

Download this dictionary
eingeführt
inaugurated, imported, inducted, introduced

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
eingeführt
- initiate đã được vỡ lòng, đã được khai tâm, đã được bắt đầu làm quen với, đã được làm lễ kết nạp, đã được thụ giáo


| eingeführt in English | eingeführt in Spanish | eingeführt in Dutch | eingeführt in Lithuanian | eingeführt in Danish