Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

electromagnetic wave

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
تابش الکترومغناطيسي

تابش الکترومغناطيسي يا انرژي الکترومغناطيسي بر اساس تئوري موجي، نوعي موج است که در فضا انتشار مي‌يابد و از ميدان‌هاي الکتريکي و مغناطيسي ساخته شده‌است. اين ميدان‌ها در حال انتشار بر يکديگر و بر جهت پيشروي موج عمود هستند.

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Math

Download this dictionary
electromagnetic wave
موج الکترومغناطيسي

Geology Science (M.M.Ma'leki)

Download this dictionary
Electromagnetic wave
موج الكترومغناطيس
روش حرکت انرژي تشعشعي (تمام انرژي بصورت هم ذره و هم موج). به اصطلاح براي اينکه انرژي تشعشعي هم داراي خصوصيات مغناطيسي است و هم خصوصيات الکتريکي. امواج الکترومغناطيسي زماني ايجاد مي شوند که بار الکتريکي حرکت خود را تغيير دهد. سرعت حرکت تمام امواج الکترومغناطيسي چه با فرکانس بالا و چه با فرکانس پايين، 000،000، 300 متر در ثانيه است.

Glossary of Cinematographic Terms [ Masoud Kalaki ]

Download this dictionary
Electromagnetic wave
موج الکترو مغناطيسي

MB_Dictionary of English-Persian

Download this dictionary
Electromagnetic Wave
   يا تناوب‌ همزمان‌ برروي‌ هم‌ايجاد ميشود.
  

 
   موجي‌ كه‌ دراثر تاثيرشدت‌ ميدان‌ الكتريسته‌ و مغناط‌يسي‌
  | electromagnetic wave in English | electromagnetic wave in French | electromagnetic wave in Italian | electromagnetic wave in Spanish | electromagnetic wave in Dutch | electromagnetic wave in Portuguese | electromagnetic wave in German | electromagnetic wave in Russian | electromagnetic wave in Japanese | electromagnetic wave in Greek | electromagnetic wave in Korean | electromagnetic wave in Turkish | electromagnetic wave in Hebrew | electromagnetic wave in Arabic | electromagnetic wave in Thai | electromagnetic wave in Polish | electromagnetic wave in Hungarian | electromagnetic wave in Czech | electromagnetic wave in Lithuanian | electromagnetic wave in Catalan | electromagnetic wave in Croatian | electromagnetic wave in Urdu | electromagnetic wave in Bulgarian | electromagnetic wave in Finnish | electromagnetic wave in Swedish | electromagnetic wave in Indonesian | electromagnetic wave in Vietnamese | electromagnetic wave in Filipino