Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

fraza

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Fraza
  • fraza w muzyce – fragment utworu muzycznego
  • fraza w składni – grupa wyrazów charakteryzująca się pewną spójnością formalną i znaczeniową
  • fraza w fonologii – zwykle definiowana jako grupa wyrazów fonologicznych będąca składnikiem struktury prozodycznej wypowiedzi
  • Fraza (programowanie) – opcjonalny fragment większej jednostki składniowej
  • "Fraza" – ogólnopolskie czasopismo literacko-artystyczne publikowane w Rzeszowie

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
fraza
phrase
 
idiom
 
expression

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Frază
Fraza constituie unitatea comunicativă alcătuită din două sau mai multe propoziţii aflate în raport de coordonare sau de subordonare.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
fraza
phrase

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
fraz
n. phrase, idiom, saying; expression


| fraza in English | fraza in Polish | fraza in Albanian | fraza in Slovenian | fraza in Romanian