Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

há dám

mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
há dám
[há dám]
 how dare (we)
 Tại ai há dám phụ lòng cố nhân (truyện Kiều )
 How could I deny my debt to you?| há dám in French | há dám in Vietnamese