Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hack-hammer

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
hack-hammer
hack-hammer /'hæk,hæmə/
 • danh từ
  • búa đập đá

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  hack-hammer

  ['hæk,hæmə]

  danh từ

  ▪ búa đập đá
  | hack-hammer in English | hack-hammer in Russian | hack-hammer in Bulgarian | hack-hammer in Farsi