Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

hardware

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Hardware

© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

English - Albanian

Download this dictionary
hardware
komponente fizike

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
hardware
[ha:dweë] harduer, pjesë fizike e kompjuterit (hardueri përmban komponentet fizike të kompjuterit siç janë: tastiera (Keyboard), monitori, shtypësi (Printer), miu (Mouse), disku i ngurtë (Hard Disk), njësia e diskut, disketa (Floppy Disk), njësia e disketës, CD-ROM-i (CD ROM), njësia e CD-ROM-it, vizatuesi, modemi, lexuesi (Scanner), kamera digjitale etj.)

software [softweë] softuer, program (softueri përmbanë programet dhe të dhënat të cilat e udhëzojnë kompjuterin në punën e tij, literatura, dokumentacioni dhe udhëzimet në lidhje me kompjuterin. Hardueri mund të krahasohet me gramafonin e disqet, ndërsa softueri me muzikën e inçizuar në disqe.)

Kompjuteri, marrë në kuptimin e gjerë, përbëhet prej dy komponentëve të quajtura: harduer (Hardware- pjesë fizike e tij) dhe softuer (Software- programet dhe udhëzimet për punë). Me fjalë tjera, softueri është pjesa programore e hardueri pjesa mekanika e kompjuterit.
| hardware in English | hardware in French | hardware in Italian | hardware in Spanish | hardware in Dutch | hardware in Portuguese | hardware in German | hardware in Russian | hardware in Japanese | hardware in Greek | hardware in Korean | hardware in Turkish | hardware in Hebrew | hardware in Arabic | hardware in Thai | hardware in Polish | hardware in Hungarian | hardware in Czech | hardware in Catalan | hardware in Croatian | hardware in Serbian | hardware in Urdu | hardware in Bulgarian | hardware in Danish | hardware in Finnish | hardware in Norwegian | hardware in Romanian | hardware in Swedish | hardware in Farsi | hardware in Macedonian | hardware in Hindi | hardware in Indonesian | hardware in Vietnamese | hardware in Malay | hardware in Filipino