Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

inaptness

Babylon English English dictionary

Download this dictionary
inaptness
n. want of capability, lack of skill; inappropriateness, unsuitability

WordNet 2.0 Dictionary

Download this dictionary
inaptness

Noun
1. in appropriateness; "greater inaptness of expression would be hard to imagine"
(synonym) inappositeness
(antonym) aptness, appositeness
(hypernym) inappropriateness


Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
inaptness
inaptness /in'æptitju:d/ (inaptness) /in'æptnis/
 • danh từ
  • sự không thích hợp, sự không thích đáng
   • sự không đủ tư cách, sự không đủ năng lực, sự bất tài; sự vụng về

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   Dizionario inglese-italiano 1.0.012

   Download this dictionary
   INAPTNESS
   IMPROPRIETÀ. INETTITUDINE. INCAPACITÀ

   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   inaptness
   danh từ
   • sự không thích hợp, sự không thích đáng
   • sự không đủ tư cách, sự không đủ năng lực, sự bất tài; sự vụng về   | inaptness in French | inaptness in Italian | inaptness in Spanish | inaptness in Dutch | inaptness in Portuguese | inaptness in German | inaptness in Japanese | inaptness in Greek | inaptness in Turkish | inaptness in Hebrew | inaptness in Arabic | inaptness in Urdu | inaptness in Danish | inaptness in Norwegian | inaptness in Swedish | inaptness in Farsi | inaptness in Hindi | inaptness in Vietnamese