Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

joins

English - Albanian

Download this dictionary
joins
bashkimet

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
join
[xhoin] n.,v. -n. lidhje, bashkim; qepje, tegel -v 1. bashkoj, lidh. 2. fig. bashkoj; join forces with bashkoj forcat me, bashkohem me. 3. futem (në), bashkohem (me), anëtarësohem, shkruhem (në); join the army futem në ushtri; join a queue futem në radhë; join in marriage lidhemi me martesë, martohemi. 4. shkoj me, shoqërohem, bashkohem me; may I join you? a mund të vij edhe unë? will you join me in a drink? a mund t'ju ofroj diçka për të pirë? I'll join you later ju kap më vonë. 5. bashkohen, shkrihen në një (lumenjtë, rrugët). • join battle hyj në luftim

join in [xhoin in] futem, marr pjesë
join on [xhoin on] a) fiksoj, lidh, bashkoj; b) futem në radhë
join up [xhoin ap] shkruhem ushtar, hyj në ushtri| joins in English | joins in French | joins in Italian | joins in Spanish | joins in Dutch | joins in Portuguese | joins in German | joins in Russian | joins in Japanese | joins in Greek | joins in Korean | joins in Turkish | joins in Hebrew | joins in Arabic | joins in Polish | joins in Czech | joins in Catalan | joins in Croatian | joins in Danish | joins in Norwegian | joins in Swedish | joins in Farsi | joins in Indonesian