Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

joints

English - Albanian

Download this dictionary
joints
bashkimet, lidhjet

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
joint
[xhoint] adj.,n.,v. -adj. i përbashkët (veprim, punë); kolektive (përgjegjësi); i përzier (komision); joint ownership bashkëpronësi; joint account llogari bankare e përbashkët (në dy emra)
-n 1. bashkim, lidhje, vend bashkimi. 2. mënyrë bashkimi, lloj lidhjeje. 3. anat. nyjë, kyç, artikulacion. 4. Br. copë mishi (për të pjekur). 5. zhrg. mejhane; vend; godinë. 6. zhrg. cigare me marihuanë. • out of joint a) i dalë nga vendi; i shkëputur; b) jashtë përdorimit; në gjendje të keqe
-vt 1. lidh, bashkoj me kllapa/me thitha. 2. ndaj, copëtoj (një pulë etj)

jointly [xhointli] adv. bashkë, së bashku, bashkarisht; own sth jointly e kemi diçka bashkarisht
joint-stock company [xhoint stok 'kampëni] n. shoqëri aksionare


| joints in English | joints in French | joints in Italian | joints in Spanish | joints in Dutch | joints in Portuguese | joints in German | joints in Russian | joints in Japanese | joints in Greek | joints in Korean | joints in Turkish | joints in Hebrew | joints in Arabic | joints in Thai | joints in Polish | joints in Czech | joints in Lithuanian | joints in Croatian | joints in Danish | joints in Finnish | joints in Norwegian | joints in Swedish | joints in Farsi | joints in Indonesian | joints in Filipino