Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

kalends

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
kalends
kalends /'kælindz/ (kalends) /'kælendz/
 • danh từ
  • ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ)
   • on (at) the Greek calends
    • không khi nào, không bao giờ, không đời nào

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  kalends
  danh từ
  • ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ)
  idiom
  1. on (at) the Greek calends
   • không khi nào, không bao giờ, không đời nào


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  kalends

  ['kælindz]

  (kalends) ['kælendz]

  danh từ

  ▪ ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ)

  ▫ on (at) the Greek calends

  ▪ không khi nào, không bao giờ, không đời nào
  | kalends in English | kalends in French | kalends in Italian | kalends in Spanish | kalends in Dutch | kalends in Portuguese | kalends in German | kalends in Russian | kalends in Japanese | kalends in Greek | kalends in Korean | kalends in Turkish | kalends in Hebrew | kalends in Arabic | kalends in Polish | kalends in Urdu | kalends in Bulgarian | kalends in Danish | kalends in Norwegian | kalends in Romanian | kalends in Swedish | kalends in Indonesian