Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

khuôn duyên

mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
khuôn duyên
[khuôn duyên]
 marriage tie
 khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng (truyện Kiều)
 will Heaven bless or cursed this marriage tie ?| khuôn duyên in Vietnamese