Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

khuôn viên

mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
khuôn viên
[khuôn viên]
 Precinct; campus.
 Khuôn viên trường đại học
 A college precinct (campus).| khuôn viên in Vietnamese