Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

lì lì

Free Vietnamese-French Dictionary

Download this dictionary
lì lì
lì lì
  • xem lì

    (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
    | lì lì in English | lì lì in Dutch | lì lì in German | lì lì in Japanese | lì lì in Turkish | lì lì in Arabic | lì lì in Polish | lì lì in Swedish | lì lì in Vietnamese