Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

liveryman

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
liveryman
liveryman /'livərimən/
 • danh từ
  • hội viên, phường hội
   • người có chuồng ngựa cho thuê; người giữ ngựa cho thuê

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   liveryman
   danh từ
   • hội viên, phường hội
   • người có chuồng ngựa cho thuê; người giữ ngựa cho thuê


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   liveryman

   ['livərimən]

   danh từ

   ▪ hội viên, phường hội

   ▪ người có chuồng ngựa cho thuê; người giữ ngựa cho thuê
   | liveryman in English | liveryman in French | liveryman in Italian | liveryman in Spanish | liveryman in Dutch | liveryman in Portuguese | liveryman in German | liveryman in Russian | liveryman in Japanese | liveryman in Greek | liveryman in Korean | liveryman in Turkish | liveryman in Hebrew | liveryman in Arabic | liveryman in Thai | liveryman in Serbian | liveryman in Bulgarian | liveryman in Danish | liveryman in Norwegian | liveryman in Romanian | liveryman in Farsi | liveryman in Macedonian