Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

nahi

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Nahi
Nahi may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
José Nahi
Estelle Marie Josée Nahi (* 29. Mai 1989 in Diégonéfla) ist eine ivorische Fußballspielerin.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Yeni Osmanlıca - Türkçe Lügat v0.1

Download this dictionary
Nahi
(Nehy. den) Nehyeden, yasak eden, önleyen.

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Nahija
Nahija ose Nahijë ishte njësi admnistrative në Perandorinë Osmane. Niveli i saj në sistemin administrativ i përgjigjet nivelit komunë në Kosovë. Nahija ishte nënndarje administrative më e vogël se sanxhaku, shih dhe komunë. Pshm.: "Kaçaniku ishte nahijë e sanxhakut të Shkupit"

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Malay to English

Download this dictionary
nahi
k.r(Islam) prohibition, forbiden


| nahi in English | nahi in Spanish | nahi in Dutch | nahi in Portuguese | nahi in German | nahi in Turkish | nahi in Lithuanian | nahi in Albanian