Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

occupation

English - Albanian

Download this dictionary
occupation
pushtim

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
occupation
['okju'peishën] n 1. punë, profesion, detyrë; he's a teacher by occupation ai është me profesion mësues. 2. pushtim. 3. zënie (shtëpisë prej banorëve).


occupational [okju'peishënël] adj. profesionale (sëmundje)
occupational therapy ['okju'peishënël 'therëpi] n., mjek. ergoterapi, mjekim nëpërmjet ushtrimeve fizike në punë.
occupy ['okjupai] vt 1. zë, merr (kohë); be occupied with sth/in doing sth jam i zënë me diçka; keep one's mind occupied e mbaj trurin në punë. 2. zë, përfshin (sipërfaqe, vend). 3. pushtoj. 4. mbaj (një post). 5. banoj, zë (një shtëpi).

Occupations [okju'peishën] Profesione

actor ['æktë:] n. aktor
actress ['æktris] n. aktore
cashier [kæ'shië:] n. arkëtar
architect ['a:kitekt] n. arkitekt
housewife ['hauswaif] n. amvise
artist ['a:tist] n 1. artist
craftsman ['kra:ftsmën] n. artizan, zejtar, zanatçi; usta
banker ['bænkë:] n. bankier
shepherd ['shepë(r)d] n. bari
barber ['ba:bë:] n. berber
baker ['beikë] n. bukëpjekës, furrtar
typist ['taipist] n.daktilograf
dentist ['dentist] n. dentist
sailor ['seilë(r)] n. detar
director ['dairëktë/ di'rektë] n. drejtor
electrician [ilek'trishën] n. elektriçist
blacksmith ['blæksmith] n. farkëtar, kovaç
chemist ['kemist] n 1. Br. farmacist . 2. kimist
journalist ['xhë:nëlist] n. gazetar
cook [kuk] n. gjellëbërës, kuzhinier
porter ['po:të(r)] n. hamall
muezzin [mu:'ezin] n. hoxhë
nurse [në:s] n. infermjere, motër medicinale
engineer [,enxhi'nië:/ 'enxhinië:] n. 1. inxhinier
waiter ['weitë:] n. kamerier
waitress [weitris] n. kameriere
butcher ['buçë:] n.1. kasap. 2. mishshitës
singer ['singë(r)] n. këngëtar
shoemaker [shu:meikë] n. këpucëtar
clergyman ['klë:xhimæn] n. klerik
composer [këm'pouzë:] n. kompozitor
magician [më'xhishën] n. magjistar
mechanic [mi'kanik] n. mekanik
teacher ['ti:çë(r)] n. mësues
doctor ['doktë] n. mjek, doktor
bricklayer ['briklejë:] n. murator
musician [mju'zishën] n. muziktar, muzikant, kompozitor, këngëtar
clerk [kla:k] n. nëpunës; punonjës zyre
pupil ['pju:pll] n. nxënës
watchmaker ['woçmeikë:] n. orëndreqës, orëbërës, sahatçi
scavenger ['skævinxhë] n. pastrues
translator [træns'leitë] n. përkthyes
painter ['peintë] n. piktor
poet ['pouet/'pëuit] n. poet
postman ['poustmën] n. postier
priest [pri:st] n. prift
worker ['wë:kë:] n 1. punëtor. 2. punonjës; nëpunës
administrator [ëd'ministreitë:] n. referent; drejtues (biznesi); administrator (i një prone)
tailor ['teilë] n. rrobaqepës
welder ['weldë:] n 1. saldator
sculptor ['skallpçë] n. skulptor
student ['stju:dënt] n. student
sportsman ['spo:tsmën] n. sportist
shop assistant [shop ë'sistënt] n. shitës
scientist ['saiëntist] n. shkencëtar
writer ['raitë:] n. shkrimtar
driver ['draivë] n. shofer
merchant [më:çënt] n. tregtar
mason ['meisën] n. ustah
dancer [da:nsë] n. vallëtar
carpenter 'ka:pëntë:] n. zdrukthtar, marangoz, karpentier


| occupation in English | occupation in French | occupation in Italian | occupation in Spanish | occupation in Dutch | occupation in Portuguese | occupation in German | occupation in Russian | occupation in Japanese | occupation in Greek | occupation in Korean | occupation in Turkish | occupation in Hebrew | occupation in Arabic | occupation in Thai | occupation in Polish | occupation in Czech | occupation in Catalan | occupation in Croatian | occupation in Serbian | occupation in Urdu | occupation in Bulgarian | occupation in Danish | occupation in Norwegian | occupation in Romanian | occupation in Swedish | occupation in Farsi | occupation in Macedonian | occupation in Afrikaans | occupation in Latin | occupation in Hindi | occupation in Indonesian | occupation in Vietnamese | occupation in Pashto | occupation in Malay | occupation in Filipino