Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

pachyderm

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
pachyderm
pachyderm /'pækidə:m/
 • danh từ
  • (động vật học) loài vật da dày
   • con voi
    • (nghĩa bóng) người mặt dày mày dạn, người không biết nhục

    (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net    English-Vietnamese

    Download this dictionary
    pachyderm
    danh từ
    • (động vật học) loài vật da dày
    • con voi
    • (nghĩa bóng) người mặt dày mày dạn, người không biết nhục


    Từ điển Anh - Việt

    Download this dictionary
    pachyderm

    ['pækidə:m]

    danh từ

    ▪ (động vật học) loài vật da dày

    ▪ con voi

    ▪ (nghĩa bóng) người mặt dày mày dạn, người không biết nhục
    | pachyderm in English | pachyderm in French | pachyderm in Italian | pachyderm in Spanish | pachyderm in Dutch | pachyderm in Portuguese | pachyderm in German | pachyderm in Russian | pachyderm in Japanese | pachyderm in Greek | pachyderm in Korean | pachyderm in Turkish | pachyderm in Hebrew | pachyderm in Arabic | pachyderm in Thai | pachyderm in Czech | pachyderm in Catalan | pachyderm in Croatian | pachyderm in Serbian | pachyderm in Urdu | pachyderm in Bulgarian | pachyderm in Danish | pachyderm in Norwegian | pachyderm in Romanian | pachyderm in Swedish | pachyderm in Farsi | pachyderm in Hindi | pachyderm in Indonesian | pachyderm in Malay