Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

phương án

Từ điển Việt - Anh

Download this dictionary
phương án

▪ Project



mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
phương án
[phương án]
 Project



| phương án in French | phương án in Vietnamese