Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

pneumohydraulic

English Russian Lingvistica dictionary

Download this dictionary
pneumohydraulic
(a) пневмогидравлический

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
pneumohydraulic
pneumohydraulic
 • tính từ
  • thuộc khí nén thủy lực

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  pneumohydraulic#

  tính từ

  thuộc khí nén thủy lực   Victors - Dictionar Tehnic (Englez-Roman)

  Download this dictionary
  pneumohydraulic
  (autom) pneumohidraulic
    

  Contratos, Construção Naval e Petróleo

  Download this dictionary
  Pneumohidráulico
  Adj. Pneumohydraulic


  | pneumohydraulic in English | pneumohydraulic in Russian | pneumohydraulic in Romanian