Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

sabbatise

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
sabbatise
sabbatise /'sæbətaiz/ (sabbatize) /'sæbətaiz/
 • động từ
  • theo tục nghỉ ngày xaba

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  sabbatise
  động từ
  • theo tục nghỉ ngày xaba  | sabbatise in Vietnamese