Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

sabicu

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
sabicu
sabicu /'sæbiku:/
 • danh từ
  • (thực vật học) cây Xabica (một loại cây ở Cu-ba)

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  sabicu
  danh từ
  • (thực vật học) cây Xabica (một loại cây ở Cu-ba)


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  sabicu

  ◊ danh từ

  ▪ (thực vật học) cây Xabica (một loại cây ở Cu-ba)
  | sabicu in English