Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

sacerdotalism

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
sacerdotalism
sacerdotalism /,sæsə'doutəiizm/
 • danh từ
  • (như) sacerdocy
   • thuyết thần quyền tăng lữ (cho tăng lữ là có thần quyền)

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   sacerdotalism
   danh từ
   • (như) sacerdocy
   • thuyết thần quyền tăng lữ (cho tăng lữ là có thần quyền)


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   sacerdotalism

   ◊ danh từ

   ▪ (như) sacerdocy

   ▪ thuyết thần quyền tăng lữ (cho tăng lữ là có thần quyền)   EV Philosophico-Theological Lexicon

   Download this dictionary
   sacerdotalism
   1. Chủ nghĩa tư tế [thái độ quá đặt nặng vai trò tư tế] 2. Tư tế tính, chế độ tư tế, chức tư tế


   | sacerdotalism in English | sacerdotalism in French | sacerdotalism in Italian | sacerdotalism in Spanish | sacerdotalism in Dutch | sacerdotalism in Portuguese | sacerdotalism in German | sacerdotalism in Russian | sacerdotalism in Japanese | sacerdotalism in Greek | sacerdotalism in Turkish | sacerdotalism in Hebrew | sacerdotalism in Arabic | sacerdotalism in Urdu | sacerdotalism in Danish | sacerdotalism in Norwegian | sacerdotalism in Romanian | sacerdotalism in Swedish | sacerdotalism in Farsi