Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

sigillate

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
sigillate
sigillate /'sidʤilit/
 • tính từ
  • có in hoa, có in hình (đồ gốm)
   • (thực vật học) có vết như đóng dấu, có ấn

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   sigillate
   tính từ
   • có in hoa, có in hình (đồ gốm)
   • (thực vật học) có vết như đóng dấu, có ấn


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   sigillate

   ['sidʤilit]

   tính từ

   ▪ có in hoa, có in hình (đồ gốm)

   ▪ (thực vật học) có vết như đóng dấu, có ấn
   | sigillate in English | sigillate in French | sigillate in Italian | sigillate in Spanish | sigillate in Dutch | sigillate in Portuguese | sigillate in German | sigillate in Russian | sigillate in Japanese | sigillate in Turkish | sigillate in Hebrew | sigillate in Arabic | sigillate in Urdu | sigillate in Danish | sigillate in Norwegian | sigillate in Swedish | sigillate in Farsi | sigillate in Latin