Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

sirocco

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
Sirocco

ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

English - Thai, Loy's Dictionary

Download this dictionary
sirocco
nu. ซิร้อกโค (TOEFL)
1. ชื่อลมมรสุม ของอิตาลี
2. ชื่อลมร้อน ที่พัดมาจากทะเลทรายซาฮารา

English - Thai Quick Reference

Download this dictionary
sirocco
ลมร้อนในอิตาลี

Thai Dictionary

Download this dictionary
sirocco
(ซะรอค'โค) n. ลมร้อน,แห้งและมีฝุ่นที่พัดผ่านแอฟริกาเหนือ,ลมร้อนนำฝนจากทางใต้


| sirocco in English | sirocco in French | sirocco in Italian | sirocco in Spanish | sirocco in Dutch | sirocco in Portuguese | sirocco in German | sirocco in Russian | sirocco in Japanese | sirocco in Greek | sirocco in Korean | sirocco in Turkish | sirocco in Hebrew | sirocco in Arabic | sirocco in Polish | sirocco in Hungarian | sirocco in Czech | sirocco in Lithuanian | sirocco in Catalan | sirocco in Croatian | sirocco in Serbian | sirocco in Urdu | sirocco in Bulgarian | sirocco in Danish | sirocco in Norwegian | sirocco in Romanian | sirocco in Swedish | sirocco in Farsi | sirocco in Macedonian | sirocco in Indonesian | sirocco in Vietnamese