Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

table-water

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
table-water
table-water /'teibl'wɔ:tə/
 • danh từ
  • nước suối (để uống khi ăn cơm)

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  table-water

  ['teibl'wɔ:tə]

  danh từ

  ▪ nước suối (để uống khi ăn cơm)
  | table-water in English | table-water in Russian