Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

throw-off

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
throw-off
throw-off /'θrou,ɔ:f/
 • danh từ
  • (thể dục,thể thao) sự bắt đầu sự xuất phát

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  throw-off

  ['θrou,ɔ:f]

  danh từ

  ▪ (thể dục,thể thao) sự bắt đầu sự xuất phát
  | throw-off in English | throw-off in Bulgarian | throw-off in Romanian